Nội bộ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.Tải file tại đây: 1.Giấy mời họp 2.Chương trình 3.Tài liệu gửi cổ đông web
Xem thêm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  tải file tại đây TB ...
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.. Tải file tại đây!
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tải file tại đây!
Xem thêm
Đại hội cổ đông 2019

Đại hội cổ đông 2019

Thông báo tham dự Đại hội cổ đông năm 2019, đính kèm chương trình đại hội Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Quy ...
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính 2018 Tải tại đây! Thuyết minh báo cáo tài chính. Tải file tại đây!
Xem thêm
Thông báo Hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông báo Hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng Thông báo hủy đăng ký công khai đại chúng
Xem thêm
Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo chi trả cổ tức 2017
Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2018⁩

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2018⁩

Biên bản ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ 2018
Xem thêm
Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018
Xem thêm