ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21/4/2023, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Đai hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe lần lượt các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về  tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 phương hướng hoạt động năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận; trình bày các tờ trình liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung và năm 2022 nói riêng là giai đoạn hết sức khó khăn đối với Công ty, nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19; cuộc chiến xung đột vũ trang giữa Ucraina – Nga càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực chế biến gỗ của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, với sự cố gắng của toàn thể CBCNV  người lao động, sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và sự tín nhiệm của quý cổ đông, Công ty đã từng bước khắc phục và vượt qua.

Đại hội đã bầu ra được 03 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên của Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2023-2028 – là những cán bộ nòng cốt, nhiều kinh nghiệm, tiếp tục định hướng, giám sát để hoàn thành tốt các mục tiêu của Công ty. Nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ là một nhiệm kỳ đầy khó khăn và thử thách khi đứng trước tình hình như hiện tại. Tuy nhiên, với những lợi thế hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã đặt ra những mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quy mô Công ty trong nhiệm kỳ sắp tới như: tăng cường củng cố và phát triển các ngành nghề chủ lực sẵn có, tìm kiếm mở rộng các ngành nghề mới, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường; đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng đối với hoạt động chế biến gỗ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, khách hàng; thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; tăng cường công tác quản trị tài chính; tiết kiệm các chi phí trong sản xuất, chú trọng công tác sáng kiến kỹ thuật gia tăng năng suất lao động; động viên người lao động, đoàn kết, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

Nguồn: VPCT