Cổ đông

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 205-TB tham dự 2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội:Giấy ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông: HĐQT 203-Tb chốt ds cổ đông 2023
Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: HĐQT 193A-BBH ĐHĐCĐ bất thường Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ...
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 184-TB tham dự ĐHCĐ 2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Thông báo chốt danh sách cổ đông: HĐQT 180 – TB chốt danh sách cổ đông
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 HĐQT 143-NQ ĐHĐCĐ 2022
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Các tài liệu Đại Hội đồng cổ đông năm 2022: 1.  Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội : HĐQT ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

HĐQT 132-TB chốt danh sách cổ đông
Xem thêm
Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 27/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng – số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà ...
Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ : BB họp ĐHĐCĐ năm 2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
Xem thêm