Cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Các tài liệu Đại Hội đồng cổ đông năm 2021: 1 Thông báo mời họp: HĐQT 80-TB tham dự ĐHĐCĐ 2021+ Chương trình họp 2.Giấy ủy ...
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông HĐQT 78-TB chốt danh sách cổ đông
Xem thêm
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020
Xem thêm
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về quy chế làm việc, tình hình tài chính, các phương án, báo cáo và kết quả về kế hoạch sản xuất của ...
Xem thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.Tải file tại đây: 1.Giấy mời họp 2.Chương trình 3.Tài liệu gửi cổ đông web
Xem thêm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  tải file tại đây TB ...
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.. Tải file tại đây!
Xem thêm
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tải file tại đây!
Xem thêm
Đại hội cổ đông 2019

Đại hội cổ đông 2019

Thông báo tham dự Đại hội cổ đông năm 2019, đính kèm chương trình đại hội Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Quy ...
Xem thêm
Thông báo Hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông báo Hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng Thông báo hủy đăng ký công khai đại chúng
Xem thêm