Nội bộ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Quyết định kiểm tra tư cách cổ đông: QĐ thanh lap Ban kiem tra tu cach co dong Quy chế làm việc của Đại hội:Quy che ...
Xem thêm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: HĐQT 93-TB mời họp ĐHCĐ
Xem thêm
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Quyết định về việc ban hành quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: HĐQT 90-QĐ đề cử, ứng cử ...
Xem thêm
Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 HĐQT 88-TB dời họp ĐHĐCĐ
Xem thêm
Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 HĐQT-78-TB-tham-dự-ĐHĐCĐ-2024
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

Thông báo chốt danh sách cổ đông HĐQT 74-TB chốt ds cổ đông
Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 BCTC năm 2023
Xem thêm
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Xem tại đây: HĐQT 27-TB chi trả cổ tức 2023
Xem thêm
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Ngày 27/5/2023, Đảng bộ Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại ...
Xem thêm
Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá  
Xem thêm