Nội bộ

Thông báo Hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông báo Hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng Thông báo hủy đăng ký công khai đại chúng
Xem thêm
Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo chi trả cổ tức 2017
Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2018⁩

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2018⁩

Biên bản ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ 2018
Xem thêm
Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018
Xem thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1.Giấy mời họp (kèm chương trình)_0001 2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức_0001 3.Giấy ủy quyền tham dự _0001 4.Quy chế làm việc của ĐHCĐ_0001 ...
Xem thêm
THÔNG BÁO v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức ...
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017
Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên 2014 Scaned_PDF(94) Báo cáo thường niên 2015 Scaned_PDF(92) Báo cáo thường niên 2016 Scaned_PDF(91)
Xem thêm
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Scaned_PDF(1) Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty Cp Vinafor ĐN
Xem thêm
Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Scaned_PDF(37)
Xem thêm