Nội bộ

THƯ MỜI BÁO GIÁ

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

BCTC 2022
Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: HĐQT 193A-BBH ĐHĐCĐ bất thường Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ...
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 184-TB tham dự ĐHCĐ 2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Thông báo chốt danh sách cổ đông: HĐQT 180 – TB chốt danh sách cổ đông
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 BCTC 2021
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 HĐQT 143-NQ ĐHĐCĐ 2022
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Các tài liệu Đại Hội đồng cổ đông năm 2022: 1.  Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội : HĐQT ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

HĐQT 132-TB chốt danh sách cổ đông
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 BCTC kiểm toán năm 2020
Xem thêm