Nội bộ

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017
Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên 2014 Scaned_PDF(94) Báo cáo thường niên 2015 Scaned_PDF(92) Báo cáo thường niên 2016 Scaned_PDF(91)
Xem thêm
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Scaned_PDF(1) Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty Cp Vinafor ĐN
Xem thêm
Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Scaned_PDF(37)
Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ
Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 2. Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Xem thêm
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1. Giấy mời 2. Chương trình họp 3. Giấy UQ dự ĐHCĐ 2017 4. Giấy UQ nhận cổ tức 5. Quy chế làm việc 6. ...
Xem thêm
Báo cáo tài chính 2016

Báo cáo tài chính 2016

1.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 2.báo cáo kiểm toán độc lập 3.bảng cân đối kế toán 4.BC kết quả hoạt động kinh doanh ...
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016: NQ ĐHCĐ 2016
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

1/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: IMG_0012 2/ Báo cáo kiểm toán: IMG_0013 3/ Bảng cân đối kế toán: IMG_0014 4/ Báo cáo kết quả hoạt ...
Xem thêm