Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về quy chế làm việc, tình hình tài chính, các phương án, báo cáo và kết quả về kế hoạch sản xuất của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng năm 2019:

1.Quy chế làm việc

2.Tình hình tài chính và tóm tắt các chủ tiêu chủ yếu

3.Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019

4.Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện KHSXKĐV 2019 và phương hướng năm 2020

5.Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

6.Báo cáo Ban kiểm soát .BKS đi 03 

7.Tờ trình về tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2019 và đề xuất muiwcs thù lao HĐQT, BKS 2020

8.Tờ trình về việc bổ sung nghành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng