Nội bộ

Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông (kèm chương trình đại hội):  IMG_0007 2. Giấy uỷ quyền nhận cổ tức: IMG_0008 3. Giấy uỷ ...
Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

IMG Scaned_PDF(95)IMGNghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015
Xem thêm
Tài liệu gửi cổ đông năm 2015

Tài liệu gửi cổ đông năm 2015

Tài liệu gửi cổ đông năm 2015 Scaned_PDF(95) Tai lieu gui co dong 2015 IMG
Xem thêm
Báo cáo tài chính Công ty năm 2014

Báo cáo tài chính Công ty năm 2014

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Báo cáo kiểm toán độc lập + Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh ...
Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

NQ ĐHCĐ 2014
Xem thêm
Đại Hội Đồng Cổ ĐôngThường Niên Năm 2013

Đại Hội Đồng Cổ ĐôngThường Niên Năm 2013

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013: Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên băm 2013: Download Thông Báo ...
Xem thêm
Quy Chế Làm Việc của Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Quy Chế Làm Việc của Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Quy Chế Làm Việc Download Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT và Ban Kiểm Soát: Download Kết Quả Hoạt Động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012: Download Báo Cáo ...
Xem thêm
ĐHCĐ Thường Niên năm 2012

ĐHCĐ Thường Niên năm 2012

Download thông tin: Download Báo cáo tài chính năm 2012:Download
Xem thêm
Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012

Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012

Các nội dung chính : 1. Xin ý kiến và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty do Ông Cao ...
Xem thêm
Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011:Download
Xem thêm