Cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo chi trả cổ tức 2017
Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2018⁩

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2018⁩

Biên bản ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ 2018
Xem thêm
Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS năm 2018
Xem thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1.Giấy mời họp (kèm chương trình)_0001 2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức_0001 3.Giấy ủy quyền tham dự _0001 4.Quy chế làm việc của ĐHCĐ_0001 ...
Xem thêm
THÔNG BÁO v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức ...
Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 2. Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Xem thêm
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1. Giấy mời 2. Chương trình họp 3. Giấy UQ dự ĐHCĐ 2017 4. Giấy UQ nhận cổ tức 5. Quy chế làm việc 6. ...
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016: NQ ĐHCĐ 2016
Xem thêm
Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông (kèm chương trình đại hội):  IMG_0007 2. Giấy uỷ quyền nhận cổ tức: IMG_0008 3. Giấy uỷ ...
Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

IMG Scaned_PDF(95)IMGNghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015
Xem thêm