Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 27/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng – số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà , thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành với số cổ đông dự họp đại diện cho 1.912.790 cổ phần, với giá trị là 19.127.900.000 đồng  đạt 94,77 % trên vốn điều lệ.

Đại hội được thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm:

– Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch HĐQT

– Ông Nguyễn Đức Huy – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty đã biểu quyết với tỉ lệ nhất trí cao thông qua một số các nội dung quan trọng, cụ thể như sau:

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

– Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

– Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

– Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

– Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty năm 2020.

Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Nhất trí mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2021

–  Nhất trí việc bổ sung ngành hàng của Công ty và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các sửa đổi bổ sung về ngành nghề kinh doanh mới

– Nhất trí với nội dung Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

– Nhất trí với nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

– Nhất trí với nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

​ Cổ đông tham gia đại hội đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2020 vừa qua và đặc biệt là hoan nghênh hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã vượt qua những khó khăn trong thời gian dịch bệnh COVID-19, duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Công ty trong thời gian dịch bệnh vừa qua;

Đại hội cũng xác định trong thời gian tới, tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, do dịch bệnh COVID 19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Mỹ và các quốc gia Châu Âu, nơi là thị trường đầu ra sản phẩm gỗ của Công ty, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ – Trung còn chưa chấm dứt; Đại hội tin tưởng và giao Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021; triển khai công tác đầu tư trong lĩnh vực chế biến gỗ an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, quy trình về công tác đầu tư, để mang lại hiệu quả trước mắt và lâu dài cho Công ty.

Trong năm 2020, Cổ đông cũng chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc phải tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại, khó khăn của Công ty: Tiếp tục tìm mọi giải pháp để giữ và sử dụng hiệu quả các địa điểm kinh doanh, đất rừng mà Công ty đang quản lý, sử dụng; xử lý triệt để hàng tồn kho, nợ khó đòi; các khó khăn trong hoạt động cung ứng nguyên liệu; tìm kiếm thị trường và khách hàng mới trong lĩnh vực chế biến gỗ để vượt qua giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đầu tư đổi mới cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; có kế hoạch trong công tác lâm sinh, trồng rừng sản xuất…góp phần đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài cho Công ty, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động ngày càng cao hơn. Đồng thời, cũng mong muốn các cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xây dựng được định hướng phát triển lâu dài ổn định cho Công ty để các cổ đông tin tưởng vào sự phát triển của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua biên bản họp và dự thảo nghị quyết là 100%.  Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Cổ đông phát biểu tạ Đại hội