TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Các tài liệu Đại Hội đồng cổ đông năm 2022:

1.  Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội : HĐQT 133- giấy mời

2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền

3. Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản hoặc uỷ quyền nhận cổ tức: giấy đề nghị nhận cổ tức

4.  Phiếu đóng góp ý kiến: Phiếu đóng góp ý kiến

5. Quy chế làm việc của Đại hội. HĐQT 136-QC làm việc của ĐHCĐ

6.  Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021. HĐQT 137-BC hoạt động của HĐQT

7.  Báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. BC tổng kết KHSX và phương hướng nhiệm vụ 2022

8.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.BCBKS 03

9.  Báo cáo tài chính tóm tắt đã qua kiểm toán năm 2021.Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính

10.  Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận

11.  Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và đề nghị mức thù lao năm 2022. HĐQT 138-TT chi trả thù lao HĐQT, BKS

12.  Tờ trình về việc đề nghị đăng ký bổ sung ngành hàng kinh doanh HĐQT 138A-ĐK bổ sung ngành nghề

13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. HĐQT 139-TT phê duyệt đơn vị kiểm toán

14.  Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Nghị quyết DHCD