TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 184-TB tham dự ĐHCĐ

2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội: giấy ủy quyền

3. Phiếu đóng góp ý kiến: Phiếu đóng góp ý kiến

4.  Quy chế làm việc của Đại hội. HĐQT 186-QC làm việc

5.  Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT: HĐQT 188-QĐ ban hành quy chế đề cử, ứng cử

6. Thông báo đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thanh viên Hội đồng quản trị: HĐQT 185-TB đề cử, ứng cử

7. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông: HĐQT 187-QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông

6. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: HĐQT 189-TT thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung

7. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.