Internal

(Tiếng Việt) Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

(Tiếng Việt) Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

(Tiếng Việt) Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Tài liệu gửi cổ đông năm 2015

(Tiếng Việt) Tài liệu gửi cổ đông năm 2015

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Công ty năm 2014

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Công ty năm 2014

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

(Tiếng Việt) Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Đại Hội Đồng Cổ ĐôngThường Niên Năm 2013

(Tiếng Việt) Đại Hội Đồng Cổ ĐôngThường Niên Năm 2013

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Quy Chế Làm Việc của Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

(Tiếng Việt) Quy Chế Làm Việc của Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) ĐHCĐ Thường Niên năm 2012

(Tiếng Việt) ĐHCĐ Thường Niên năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012

(Tiếng Việt) Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

(Tiếng Việt) Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm