TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG NĂM 2020

I. XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 10 thiết lập kỷ lục mới, đạt 1,28 tỷ USD, tăng tới 11,7% so với tháng 9/2020 và tăng 23,44% so với cùng kỳ năm ngoái.  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,056 tỷ USD, tăng 14,6% so với tháng trước đó và tăng 41,33% so với tháng 10/2019.

10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt gần 9,782 tỷ USD, tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 7,463 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ngoài việc liên tục lập kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ngày tăng trong tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG so với cùng kỳ những năm gần đây. Đóng góp vào thành tích ấn tượng này chủ yếu nhờ vào mức tăng trưởng ấn trượng tại thị trường số 1 là Hoa Kỳ, đạt trên 5,57 tỷ USD, tăng tới 32,91% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 57% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Hoạt động xuất khẩu G&SPG thực sự là một điểm sáng chói trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh tiêu dùng hàng hóa không thiết yếu toàn cầu sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đang rất nghiêm trọng đặc biệt tại hai thị trường chủ lực là Hoa Kỳ và châu Âu. Trong 15 ngày đầu tháng 11/2020, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 514,78 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của toàn ngành đạt 10,28 tỷ USD.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 – 2020

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)​

Tháng 10/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 639 triệu USD, tăng 31,45% so với tháng 9/2020 và tăng 40,28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 602 triệu USD, tăng 31,34% so với tháng trước đó và tăng 42,66% so với tháng 10/2019.

10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 4,563 tỷ USD, tăng 21,27% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 46,65% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn ngành. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,241 tỷ USD, 23,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm 92,94% kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối FDI và chiếm 56,84% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: 

– Tháng 10/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG hầu hết các thị trường chủ lực đều tiếp đà tăng khá mạnh so với tháng trước đó: Hoa Kỳ tăng 13,37%; Japan tăng 6,3%; South Korea tăng 9,79%; Anh tăng 22,31%… và đặc biệt tăng mạnh tại thị trường Germany, Taiwan, Netherlands lần lượt tăng tới 71,89%; 69,37% và tăng 38,04%

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong tháng 10 năm 2020

(ĐVT: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Ngược lại, chỉ sụt giảm duy nhất tại thị trường China, đạt 79,9 triệu USD, giảm 1162% so với tháng 9/2020. 10 tháng năm 2020, Hoa kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 57% kim ngạch và cũng là thị trường đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực, đạt 5,576 tỷ USD, tăng 32,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Canada, Australia và Thái Lan cũng đạt mức tăng trưởng khá tốt. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Japan giảm nhẹ; và giảm mạnh tại thị trường Anh – giảm 27,77% và France giảm giảm 13,78% so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 10/2020

(ĐVT: Triệu USD​)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

II. NHẬP KHẨU

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:​

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 10/2020 tăng trở lại, đạt 249 triệu USD, tăng 13% so với tháng 9/2020 và tăng 17,69% so với cùng kỳ năm ngoái. – 10 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 2,012 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. – Tính đến hết tháng 10/2020, Việt Nam đã xuất siêu 7,77 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Doanh nghiệp FDI 

Tháng 10/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng rất mạnh, đạt 98 triệu USD, tăng 36,19% so với tháng trước đó và tăng 42,14% so với cùng kỳ năm ngoái. 10 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 775 triệu USD, tăng 23,76% so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 38,54% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của toàn ngành. Trong khoảng thời gian trên, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 3,788 tỷ USD.

Thị trường cung ứng 

Tháng 10/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ 3 thị trường chủ lực là Hoa Kỳ, Thái Lan và Brazil tăng rất mạnh, lần lượt tăng tới 15,37%; 13,21% và tăng 102,06% so với tháng 9/2020. Bên cạnh đó, kim nhập khẩu từ thị trường Laos, Chile và Congo cũng tăng khá mạnh. 10 tháng năm 2020, China liên tục duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam và cũng là thị trường đạt mức tăng trưởng rất cao, đạt trên 637 triệu USD, tăng 28,55% và chiếm tới 32% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG. Thái Lan tăng trên 10% và Nga tăng tới 106,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Giảm nhẹ tại thị trường Hoa Kỳ, Newzealand và France; Và giảm mạnh tại thị trường Chile, Brazil, Germany và Maylaysia.

Biểu đồ 3: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 10/2020

(ĐVT: Triệu USD​)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2020

(ĐVT: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)