Đại Hội Cổ Đông Năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG NĂM 2019

NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 30/6/2019, tại Văn phòng Công ty 1081 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng , Công ty cổ phần Vinafor Đà nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại Hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019; Báo cáo tài chính tóm tắt đã qua kiểm toán 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tóm tắt hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023

Đại Hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

– Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT

– Ông Lê Định – Ủy viên HĐQT

Đại hội đã giao HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, theo quyền hạn và chức năng của mình, chủ động triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.