Đại hội cổ đông năm 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG NĂM 2018 NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 20/3/2018, tại Văn phòng Công ty 1081 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng , Công ty cổ phần Vinafor Đà nẵng tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại Hội đã thông qua Quy chế làm việc của đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2018; Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018; Báo cáo tài chính tóm tắt đã qua kiểm toán 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo tóm tắt hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Tại Đại Hội đã bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

 • Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trong đó:
  Ông Lương Minh Tuấn, giữ chức Chủ tịch HĐQT
  Ông Nguyễn Đức Huy, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
  Ông Lê Nguyên Hồng, Ủy viên HĐQT
 • Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó:
  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng Ban kiểm soát
  Ông Trần Minh Hiệp – Ủy viên
  Ông Lê Trọng Nghĩa _ Ủy viên

Đại hội đã giao HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, theo quyền hạn và chức năng của mình, chủ động triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.