Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông (kèm chương trình đại hội):  IMG_0007

2. Giấy uỷ quyền nhận cổ tức: IMG_0008

3. Giấy uỷ quyền dự đại hội đồng cổ đông: IMG_0009

4. Thẻ biểu quyết (phát tại Đại hội)
5. Dự thảo Quy chế làm việc của đại hội:IMG_0010

6. Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016: 2

7. Báo cáo tài chính tóm tắt đã qua kiểm toán 2015: IMG_0019

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: IMG_0020

9. Báo cáo tóm tắt hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015
10. Báo cáo của ban kiểm soát: BCTT

11. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng: Dự thảo Điều lệ 2016 của Công ty