(Tiếng Việt) ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 CỦA CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY