(Tiếng Việt) TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP ỦNG HỘ 3 TỶ ĐỒNG TẠI LỄ PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRUNG ƯƠNG