(Tiếng Việt) TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO CÁC HỘ NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN