(Tiếng Việt) Thư mời báo giá dịch vụ thẩm định đối với tài sản cố định