(Tiếng Việt) Doanh nghiệp cần hỗ trợ kết nối, xác minh khách hàng ở thị trường quốc tế