Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023