TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 205-TB tham dự

2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội:Giấy uỷ quyền

3. Phiếu đóng góp ý kiến: Phiếu đóng góp ý kiến

4. Giấy đề nghị nhận cổ tức: Đề nghị nhận cổ tức

5. Thông báo đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị: HĐQT 207-TB đề cử, ứng cử

6.  Quy chế ứng cử, đề cử và bầu  thành viên HĐQT: HĐQT 208-QC đề cử, ứng cử

7. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông: HĐQT 209-QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách CĐ

8.  Quy chế làm việc của Đại hội: HĐQT 210-QC làm việc ĐHCĐ 2023

9. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu  thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

10.  Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023:.

11.  Báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

12.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ năm 2018-2023:

13.  Báo cáo tài chính tóm tắt đã qua kiểm toán năm 2022:

14.  Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

15.  Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và đề nghị mức thù lao năm 2023: HĐQT 222-TT thù lao

16. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: HĐQT 224-TT lựa chọn đơn vị kiểm toán

17.  Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ email của Công ty: HĐQT 226-TT thay đổi địa chỉ email

18. Tờ trình về việc phê duyệt đề án cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025: HĐQT 220-TT đề án tái cơ cấu DN

19. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.