Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Các tài liệu Đại Hội đồng cổ đông năm 2021:

1 Thông báo mời họp: HĐQT 80-TB tham dự ĐHĐCĐ 2021+ Chương trình họp

2.Giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến, phiếu nhận cổ tức, phiếu góp ý : Phiếu góp ý  Giấy ủy quyền+ đề nghị nhận cổ tức 

3. Phiếu biểu quyết

4. Quy chế làm việc của Đại Hội: HĐQT 81-QC làm việc của ĐHĐCĐ 2021

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị: HĐQT 91-Kết quả hoạt động của HĐQT 2020

6. Báo cáo của ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát

7. Tờ trình bổ sung ngành hàng kinh doanh mới của Công ty; HĐQT 83-TT bổ sung ngành hàng

8. Tờ trình về việc phê duyệt quy chế của Công ty: HĐQT-84-TT đề nghị phê duyệt các quy chế

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty: HĐQT 85-TT sửa đổi, bổ sung điều lệ

10. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty 2020: HĐQT 86-TT chi trả thù lao HĐQT, BKS

11. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập: HĐQT 87-TT phê duyệt công ty kiểm toán độc lập

12.Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện KHSXKD 2020 và nhiệm vụ 2021 : Báo cáo DHCD 2021 SLIDE 27.4

13. phương án phân phối lợi nhuận: PA phân phối lợi nhuận

14. Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính: Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính

15.Điều lệ công ty: Điều lệ 2021

16.Quy chế Hội đồng quản trị :HĐQT 94-Quy chế hoạt động của HĐQT

17. Quy chế ban kiểm soát: HĐQT 95-Quy chế BKS

18. Quy chế quản trị nội bộ:  HĐQT 96-Quy chế về quản trị nội bộ