Shareholders

(Tiếng Việt) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

(Tiếng Việt) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

(Tiếng Việt) THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023

(Tiếng Việt) Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(Tiếng Việt) Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

(Tiếng Việt) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

(Tiếng Việt) Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

(Tiếng Việt) Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Tiếng Việt) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Tiếng Việt) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Tiếng Việt) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm