Internal

(Tiếng Việt) Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(Tiếng Việt) Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

(Tiếng Việt) Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

(Tiếng Việt) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

(Tiếng Việt) THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

(Tiếng Việt) HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) Thư mời báo giá

(Tiếng Việt) Thư mời báo giá

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

(Tiếng Việt) BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

(Tiếng Việt) ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

(Tiếng Việt) HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm
(Tiếng Việt) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Tiếng Việt) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Xem thêm