Cổ đông

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 HĐQT-78-TB-tham-dự-ĐHĐCĐ-2024
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

Thông báo chốt danh sách cổ đông HĐQT 74-TB chốt ds cổ đông
Xem thêm
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Xem tại đây: HĐQT 27-TB chi trả cổ tức 2023
Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023:  HĐQT 01-BBH ĐHĐCĐ 2023  Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông năm 2023: HĐQT 02-NQ ĐHĐCĐ 2023
Xem thêm
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21/4/2023, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Đai hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, các cổ ...
Xem thêm
Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: HĐQT 212-TB dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 205-TB tham dự 2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội:Giấy ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông: HĐQT 203-Tb chốt ds cổ đông 2023
Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: HĐQT 193A-BBH ĐHĐCĐ bất thường Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ...
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 184-TB tham dự ĐHCĐ 2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại ...
Xem thêm