Đại Hội cổ đông thường niên 2017 ngày 17/4/2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Đại Hội cổ đông thường niên 2017 ngày 17/4/2017 tại văn phòng Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng , Đại Hội đã thông qua các báo cáo tổng kết 2016 vàvphương hướng kế hoạch phát triển 2017 , Đại Hội đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là Ông Lương Minh Tuấn và Ông Lê Nguyên Hồng, thay thế 2 thành viên đã có đơn từ nhiệm. Ông Lương Minh Tuấn giữ Chức Chủ Tịch HĐQT.

Ông: Nguyễn Đức Huy- TGĐ phát biểu tại đại hội

Ra mắt 2 Thành viên HĐQT mới

2 thành viên HĐQT mới tặng hoa cám ơn sự đóng góp của 2 thành viên HĐQT cũ